Verkiezingen 2014; Wat brengt het voor de sport?

Woensdag 19 maart is het dan weer zover., dan mogen de stemgerechtigden de gang naar de stembus wederom maken. Ditmaal voor het lokale bestuur en, als je het mij vraagt, helaas nog steeds met het rode potlood. Als bestuurder van handbalvereniging WPK/Westlandia is het voor mij interessant om te weten wat iedere partij van plan is met de sportverenigingen en accommodaties. In dit blog artikel een overzicht van alle gerelateerde standpunten van de partijen die meedoen in de gemeente Westland.

Woord vooraf

Voor dit artikel ben ik uitgegaan van de verkiezingsprogramma’s zoals ze beschikbaar zijn gesteld op de verkiezingspagina van de WOS. Ik kijk naar de punten die gaan over sportaccommodaties, sportverenigingen en sportbeleid. Daarnaast kijk ik ook naar opmerkingen over het bewegingsonderwijs en over speelveldjes/speeltuinen. Bewegingsonderwijs en (buiten) spelen staat namelijk dicht bij de sportverenigingen. Niet alleen omdat kinderen op die manier in contact komen met verschillende sporten, maar ook omdat hier een groot deel motoriek, lenigheid en andere vaardigheden wordt aangeleerd. Basisvaardigheden die essentieel zijn voor vrijwel alle sporten.

Per partij geef ik zowel concrete punten als ambitie en visie neer. Soms ligt dit heel dicht bij elkaar, vaak totaal niet. Ik heb getracht zo accuraat mogelijk te zijn. Mis ik iets? Meld het dan in de commentaren hieronder, dan pas ik het artikel zo snel mogelijk aan.

GemeenteBelang Westland

 • Sportverenigingen en bepaalde cultuurdragers kunnen, in samenwerking met jongerenwerk, meehelpen aan de ontwikkeling van programma’s om jongeren van straat te halen (pag. 12)
 • Jongeren stimuleren om in verenigingsverband sport of cultuur te beoefenen. (pag. 12)
 • GBW wil dat sport, cultuur en recreatie voor iedereen in Westland bereikbaar zijn en blijven (pag. 15)
 • Accommodatiebeleid dat ruimte laat voor verenigingen. De gemeente trekt zich terug waar dit mogelijk is. We gebruiken accommodaties en voorzieningen flexibel, multifunctioneel en doelmatig (pag. 16)
 • Het accommodatiebeleid zal gericht moeten zijn op een reële bijdrage van de betrokken partijen. (pag. 20)
 • Onderzoek naar open houden zwembad De Hoge Bomen in Naaldwijk (pag. 8)
 • Er komt een duurzaamheidsfonds om sport- en of maatschappelijke instellingen te stimuleren te investeren in duurzame energie. (pag. 5 / pag. 16)

CDA Westland

 • CDA Westland vindt dat verenigingen – binnen kaders – feesten moeten kunnen geven. (pag. 14)
 • Vrijwilligers in het Westland zijn essentieel voor het voortbestaan van deze mooie gemeente. Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties worden door de gemeente blijvend ondersteund in het vrijwilligersbeleid. (pag. 16)
 • Meer mensen zouden moeten sporten en bewegen. Het op te stellen accommodatiebeleid kan sport wellicht meer bereikbaar maken. Daarnaast kan het invoeren van het door het CDA voorgestelde zoek- en boeksysteem helpen om de accommodaties beter te benutten. (pag. 16)
 • Meer benutting van multifunctioneel gebruik van de scholen, schoolpleinen en sportfaciliteiten. (pag. 20)
 • Scheppen van mogelijkheden in de buurt om zonder overlast voor anderen, te kunnen sporten (balsportveldjes) en bewegen (wandelen, fietsen). (pag. 22)
 • Behoud en goed beheer van De Hoge Bomen met buitenbad, ook na 2016. Bijvoorbeeld via een burgerinitiatief (pag. 28)
 • Het burgerinitiatief Waterman Natuurlijk! een eerlijke kans geven om ook na 2016 de Waterman open te kunnen houden (pag. 29)
 • Sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties stimuleren tot het opwekken van duurzame energie voor eigen gebruik en de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen (pag. 23)
 • Bespeelbaarheid van sportvelden FC ’s-Gravenzande verbeteren (pag. 26)
 • Bereikbaarheid en parkeergelegenheid van Sportpark de Hoge Bomen verbeteren (pag. 28)

LPF Westland

 • Voldoende speelruimte voor kinderen. Kinderen mogen door de toenemende druk op de ruimte niet het kind van de rekening worden. Spelen is een levensbehoefte voor kinderen. (pag. 18)
 • LPF-Westland wil in de toekomst de 25% regeling weer herinvoeren evenals de gelijkheid van verenigingen t.a.v. het aanleggen van velden. Een voetbalveld wordt nu door de gemeente betaald, maar de hockey of
  korfbal maar ook de hardloopvereniging of de wielervereniging moesten het zelf maar regelen. LPF-Westland vindt dat hier gelijke behandeling voor moet gelden. (pag. 23)
 • Daarnaast mag je van verenigingen ook iets terugvragen in een bijdrage aan de sociale cohesie. Hierbij denken wij aan beter multifunctioneel gebruik van de sportaccommodaties, maar bijv. ook gebruik van de kunstgrasvelden in de zomer door het jeugd- en jongerenwerk en de “Brede School” -partners. (pag. 23)
 • LPF-Westland is dan ook van mening dat niet alleen het sportbeleid terug moet komen, maar ook het topsportbeleid nu eens ontwikkeld moet worden (pag. 23)
 • Open houden Zwembad Hoge Bomen; (pag. 35)
 • Faciliteren nieuwbouw Quintus (pag. 35)
 • Multifunctioneel sportpark voor zowel voetbal als korfbal in Maasdijk (pag. 36)

Westland Verstandig – LEO. 2.0

 • Onze zwembaden moeten open blijven (pag. 5)
 • LEO 2.0 is voor in stand houden van de voorzieningen van sport- en cultuurverenigingen. Om dat te bereiken is een nieuwe opzet nodig met gemeenschappelijk beheer (pag. 9; pag. 10)
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 is voorstander van extra (financiële) inspanningen door de gemeente in sport, cultuur, groen, wegen en fietspaden (pag. 10)
 • Wij vinden dat m.i.v. komend schooljaar naast cultuureducatie ook bewegingsonderwijs en schoolzwemmen door de gemeente wordt gefaciliteerd. Daar hechten wij meer belang dan aan de jeugdcoördinatoren.  (pag. 17)
 • Wij willen multifunctioneel gebruik van gebouwen, door het vergroten van betrokkenheid van ouders en door stimulering van verenigingsdeelname. Er moet extra worden ingezet op meedoen door jeugd en jongeren aan activiteiten in dorpen, verenigingen en scholen. (pag. 17)
 • Wij willen dat leerlingen in het primair voortgezet onderwijs aangemoedigd worden lid te worden van minimaal één Westlandse vereniging op het gebied van cultuur en/of sport (pag. 17)
 • Westland Verstandig-LEO 2.0 is tegen het verhogen van de huurprijzen van de accommodaties. (pag 31)
 • Wij willen de ontwikkeling van een topsportbeleid beginnend met een topsportnota (pag 31)
 • De huur die verenigingen betalen mag niet meer stijgen dan de inflatie (pag. 9)
 • Elk kind dat de basisschool verlaat moet zwemdiploma A hebben (pag. 17)
 • Zwembad de Hoge Bomen openhouden (pag. 27; pag 31)
 • Weer invoeren van de 25%-bijdrageregeling voor verenigingen, niet alleen voor sport maar ook cultuur. Westlands bedrijfsleven profiteert daarvan (pag. 27; pag. 31)
 • Wij willen dat de door de sportverenigingen betaalde OZB volledig gecompenseerd te worden door de gemeente (pag 31)
 • Al geruime tijd zijn zowel de handbalvereniging (red: Foutje jongens? dat is de korfbalvereniging) ONDO als de voetbalvereniging FC ‘s-Gravenzande bezig met plannen om een eigen sporthal te creëren in het gebied waarin zij beiden hun sport bedrijven. Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dit een goede gedachte en het zou een afronding betekenen van het Juliana Sportpark. De mogelijke consequenties voor de Westlandhal moeten dan wel goed geregeld worden. Wij willen dat de bestaande gebruikers van de Westlandhal ook in de toekomst hun sport kunnen bedrijven ofwel in de Westlandhal zelf ofwel in de nieuw te bouwen hal. Een eventueel nieuwe sporthal zou gezamenlijk door de gemeente en de hiervoor genoemde verenigingen kunnen worden gerealiseerd. Na de bouw zou het beheer aan de verenigingen moeten worden overgedragen. (pag. 48)
 • Bij de korfbalvereniging Dijkvogels en bij voetbalvereniging Maasdijk speelt een eventuele samenvoeging. Dit omdat de gemeente per 1 januari 2015 de huur van het korfbalterrein opgezegd heeft. Het samengaan van die 2 verenigingen zal niet makkelijk gaan. Dit omdat bijvoorbeeld het verenigingsgebouw van de Dijkvogels nog geen 8 jaar oud is en met veel eigen financiële middelen gerealiseerd is. En zo zijn er nog enkele punten die een samenvoeging niet eenvoudig maken, zoals het parkeren bij concentratie van sportvoorzieningen rond de sporthal Sportcentrum Maasdijk. Wij pleiten er voor dat deze sportverenigingen allebei afzonderlijk op hun eigen plek hun sport kunnen beoefenen als zij dat willen (pag. 52)
 • Er is extra aandacht voor infrastructuur en verkeersveiligheid wat betreft de toegang van alle kanten tot het sportpark Hoge Bomen in het belang van de daar gevestigde verenigingen. (pag. 54)
 • Sporthal De Wielepet inzetten voor multifunctionele doeleinden is goed voor de dorpskern Ter Heijde. (pag. 56)

Progressief Westland

 • Het gemeentelijk maatschappelijke vastgoed voor gereduceerde prijzen verkopen aan maatschappelijke organisaties, hiermee bespaart de gemeente meerjarig onderhoudskosten en subsidie (pag. 12)
 • Sportbeoefening voor de jeugd blijven stimuleren en faciliteren, bij sportverenigingen, maar ook gewoon in de buurten (pag. 18; pag. 19)
 • Verenigingen stimuleren om een bijdrage te leveren aan de opvang van kinderen en jongeren na schooltijd (pag. 18; pag. 19)
 • Vooral jongeren tussen de 12 en 18, maar ook ouderen, stimuleren om een sport te gaan beoefenen. (pag. 18)
 • Een fonds opzetten om topsport te stimuleren, waardoor topsport gebruikt kan worden om Westland (inter-)nationaal op de kaart te zetten (pag. 18)
 • Een gedegen accommodatiebeleid: beschikbare accommodaties toetsen aan de (groeiende) behoefte, en het multifunctioneel inzetten van locaties stimuleren (pag. 18)

VVD Westland

 • Verenigingen en instellingen die geen behoefte hebben aan overheidsbemoeienis moeten dan ook vooral vrij gelaten worden hun goede werken voort te zetten. Hetzelfde geldt voor sportverenigingen. (pag. 10)
 • Instellingen en verenigingen helpen met waar ze behoefte aan hebben: goede en betaalbare accommodatie en een duidelijk subsidiebeleid. (pag. 10)
 • Het verdient de voorkeur de middelen voor jeugdcoördinatoren in te zetten voor deugdelijk bewegingsonderwijs (pag. 13)

ChristenUnie – SGP Westland

 • Op bescheiden wijze kan de gemeente sportverenigingen ondersteunen, maar de verantwoordelijkheid ligt eerst en vooral bij verenigingen zelf, ook wat betreft hun faciliteiten. Als de gemeente ondersteunt, moet zich dat allereerst richten op die sportverenigingen die een actief jeugdbeleid voeren en jongeren helpen bij een gezonde levensstijl in de strijd tegen overgewicht. (pag. 15)
 • Gezien de beperkte ruimte in het Westland en de kosten willen we het aantal sportparken niet verder uitbreiden. Door bestaande voorzieningen geschikt te maken voor intensiever gebruik is nog
  wel groei mogelijk. (pag. 15)
 • Wat betreft het faciliteren van topsport stelt de gemeente zich passief op. (pag. 15)

D66 Westland

 • D66 onderkent dat sport en bewegen van belang zijn voor een gezonde levensstijl. Iedere bewoner hoort daarom in zijn eigen kern in de gelegenheid te zijn om (buiten)sport te kunnen beoefenen. D66 is
  een voorstander van schoolzwemmen. (pag. 34)
 • D66 erkent dat het huidige aanbod aan zwemwater voor een gemeente van onze grootte aan de kleine kant is en pleit daarom voor het behouden van de huidige locaties (pag. 34)
 • D66 wil een onderzoek naar de mogelijkheid om in de gemeente een topsportfaciliteit te vestigen. Dit zou bij kunnen dragen om een “wij”-gevoel voor het hele Westland te creëren. Daar waar bestaande sportverenigingen dit niet kunnen realiseren zou bekeken moet worden hoe de overheid de helpende hand zou kunnen bieden. Ook zou de mogelijkheid voor een wedstrijdzwembad bij deze studie moeten worden betrokken. (pag. 34)
 • Om het saamhorigheidsgevoel en de sport verder te stimuleren is D66 een voorstander van het organiseren van topsportevenementen. (pag. 34)
 • De Westlandse kust is bij uitstek geschikt voor watersporten. Ook hier kunnen topsportevenementen worden gehouden (pag. 35)
 • In Westland moet iedereen kunnen sporten, maar bij uitzonderlijke prestaties moet iedereen hier ook voor beloond kunnen worden. Daarom wil D66 naast de reguliere Westlandse sportprijzen ook een sportprijs voor de beste Westlandse gehandicapte sporter uitreiken (pag. 34)
 • Westland kent vele paardenliefhebbers. Sommigen trainen altijd in een rijbaan, maar het is ook fijn om een buitenrit te maken. D66 maakt zich hard voor een meer paardvriendelijke gemeente. De aanleg van ruiterpaden maakt de beleving van de omgeving aantrekkelijker. (pag. 35)

Nederlands Volks-Unie Westland

 • Kinderen zullen op school iedere dag een 1 1⁄2 uur verplicht lichamelijke opvoeding krijgen om zo een goede gezondheid te bevorderen (pag. 5/6)
 • Beter onderhoud aan speeltuinen en zwembaden (pag. 11)
 • In iedere kern een ruime voorziening van een speeltuin of een skatebaan (pag. 11)

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *