Het collegewerkprogramma nader bekeken

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 schreef ik een artikel met daarin de verkiezingsprogramma’s van de partijen nader bekeken. In dat artikel gaf ik een samenvatting van de plannen van iedere partij op het gebied van sport, sportaccommodaties en verenigingen. Nu enkele weken geleden het collegewerkprogramma is gepresenteerd is het nu tijd om te kijken wat de plannen daadwerkelijk zijn.

De verkiezingprogramma’s van de partijen.

In het college nemen de partijen CDA Westland, GemeenteBelang Westland, Progressief Westland en VVD Westland deel. Dit stond er in hun verkiezingsprogramma’s.

GemeenteBelang Westland

 • Sportverenigingen en bepaalde cultuurdragers kunnen, in samenwerking met jongerenwerk, meehelpen aan de ontwikkeling van programma’s om jongeren van straat te halen (pag. 12)
 • Jongeren stimuleren om in verenigingsverband sport of cultuur te beoefenen. (pag. 12)
 • GBW wil dat sport, cultuur en recreatie voor iedereen in Westland bereikbaar zijn en blijven (pag. 15)
 • Accommodatiebeleid dat ruimte laat voor verenigingen. De gemeente trekt zich terug waar dit mogelijk is. We gebruiken accommodaties en voorzieningen flexibel, multifunctioneel en doelmatig (pag. 16)
 • Het accommodatiebeleid zal gericht moeten zijn op een reële bijdrage van de betrokken partijen. (pag. 20)
 • Onderzoek naar open houden zwembad De Hoge Bomen in Naaldwijk (pag. 8)
 • Er komt een duurzaamheidsfonds om sport- en of maatschappelijke instellingen te stimuleren te investeren in duurzame energie. (pag. 5 / pag. 16)

CDA Westland

 • CDA Westland vindt dat verenigingen – binnen kaders – feesten moeten kunnen geven. (pag. 14)
 • Vrijwilligers in het Westland zijn essentieel voor het voortbestaan van deze mooie gemeente. Verenigingen en andere maatschappelijke organisaties worden door de gemeente blijvend ondersteund in het vrijwilligersbeleid. (pag. 16)
 • Meer mensen zouden moeten sporten en bewegen. Het op te stellen accommodatiebeleid kan sport wellicht meer bereikbaar maken. Daarnaast kan het invoeren van het door het CDA voorgestelde zoek- en boeksysteem helpen om de accommodaties beter te benutten. (pag. 16)
 • Meer benutting van multifunctioneel gebruik van de scholen, schoolpleinen en sportfaciliteiten. (pag. 20)
 • Scheppen van mogelijkheden in de buurt om zonder overlast voor anderen, te kunnen sporten (balsportveldjes) en bewegen (wandelen, fietsen). (pag. 22)
 • Behoud en goed beheer van De Hoge Bomen met buitenbad, ook na 2016. Bijvoorbeeld via een burgerinitiatief (pag. 28)
 • Het burgerinitiatief Waterman Natuurlijk! een eerlijke kans geven om ook na 2016 de Waterman open te kunnen houden (pag. 29)
 • Sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties stimuleren tot het opwekken van duurzame energie voor eigen gebruik en de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen (pag. 23)
 • Bespeelbaarheid van sportvelden FC ’s-Gravenzande verbeteren (pag. 26)
 • Bereikbaarheid en parkeergelegenheid van Sportpark de Hoge Bomen verbeteren (pag. 28)

Progressief Westland

 • Het gemeentelijk maatschappelijke vastgoed voor gereduceerde prijzen verkopen aan maatschappelijke organisaties, hiermee bespaart de gemeente meerjarig onderhoudskosten en subsidie (pag. 12)
 • Sportbeoefening voor de jeugd blijven stimuleren en faciliteren, bij sportverenigingen, maar ook gewoon in de buurten (pag. 18; pag. 19)
 • Verenigingen stimuleren om een bijdrage te leveren aan de opvang van kinderen en jongeren na schooltijd (pag. 18; pag. 19)
 • Vooral jongeren tussen de 12 en 18, maar ook ouderen, stimuleren om een sport te gaan beoefenen. (pag. 18)
 • Een fonds opzetten om topsport te stimuleren, waardoor topsport gebruikt kan worden om Westland (inter-)nationaal op de kaart te zetten (pag. 18)
 • Een gedegen accommodatiebeleid: beschikbare accommodaties toetsen aan de (groeiende) behoefte, en het multifunctioneel inzetten van locaties stimuleren (pag. 18)

VVD Westland

 • Verenigingen en instellingen die geen behoefte hebben aan overheidsbemoeienis moeten dan ook vooral vrij gelaten worden hun goede werken voort te zetten. Hetzelfde geldt voor sportverenigingen. (pag. 10)
 • Instellingen en verenigingen helpen met waar ze behoefte aan hebben: goede en betaalbare accommodatie en een duidelijk subsidiebeleid. (pag. 10)
 • Het verdient de voorkeur de middelen voor jeugdcoördinatoren in te zetten voor deugdelijk bewegingsonderwijs (pag. 13)

 

Wat staat er in het collegewerkprogramma.

Tijd om het collegewerkprogramma nader te bekijken. Als ik begin met een simpele zoekopdracht dan is het aantal zoekresultaten op het woord ‘sport’ nog niet bijzonder hoopvol. Het zoekvenster komt terug met 24 resultaten en als ik ze nader bekijk gaan de meeste nog over ‘transport’ ook.

In het collegewerkprogramma staan de volgende relevante zaken:

 • Afronden en uitvoeren accommodatiebeleid. Bij het accommodatiebeleid wordt ook de status van de opgeschorte 25 %-regeling ten behoeve van sportaccommodaties betrokken (pag 12)
 • In de komende periode zullen wij in overleg met de hoofdgebruikers van scholen en sportvelden op kleinschalig niveau experimenteren met het gebruik van verschillende accommodaties door meer doelgroepen. (pag 12)
 • Een aantrekkelijk sportklimaat betekent ook dat topsporters de ruimte krijgen in onze gemeente. Om die reden gaan wij samen met de Stichting Topsport Westland, Sportservice Zuid-Holland, topsportverenigingen en het bedrijfsleven de mogelijkheden voor ondersteuning van topsporters verkennen. (pag 15)

Meer dan dit kon ik niet uit het collegewerkprogramma halen.

Conclussie

Zonder echt een conclussie te willen trekken kun je vooral stellen dat het op sportgebied nog alles mogelijk is. Wat er benoemd is in het collegewerkprogramma richt zich vooral op het gebruik van de accommodaties. De verkenning voor het ondersteunen van topsporters is natuurlijk erg mooi.

Persoonlijk mis ik wel het stimuleren van sport bij jongeren en het ondersteunen van verenigingen in hun vrijwilligersbeleid. Juist ondersteuning van de gemeente op het laatste onderwerp kan verenigingen ontzettend goed helpen om taken van de gemeente op den duur over te nemen.

Kortom, ik ben benieuwd naar de komende vier jaar.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *